OBCHODNÍ PODMÍNKY

Fyzické osoby Barbory Nykodýmové se sídlem Ostašova 514, Kutná Hora 284 01, identifikační číslo: 07230508 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.studyinblue.cz

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Barbory Nykodýmové se sídlem Ostašova 514, Kutná Hora 284 01, identifikační číslo: 07230508, neplátce DPH (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.studyinblue.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupujícím se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, zboží i služby jsou určené výhradně jednotlivcům a domácnostem.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Objednávkou (dále již jen „objednávka“) se rozumí řádně vyplněný a odeslaný online objednávkový formulář, který se nachází na webové stránce prodávajícího, a který vyjadřuje závazný požadavek kupujícího na dodání zboží a případných služeb s tím spojených.

Zbožím (dále již jen „zboží“) se rozumí předmět plnění smlouvy nebo objednávky. Objednatele bere na vědomí, že zboží na webové stránce www.studyinblue.cz je autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v aktuálním znění (dále již jen „autorský zákon“).

Elektronickou verzí produktu (dále již jen „elektronická verze“) se rozumí zboží dodávané v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu nebo odkazu ke stažení elektronické verze produktu na webové stránce v uživatelském rozhraní kupujícího. Nejedná se tedy o hmotnou, fyzickou podobu zboží.

Službou úprava na míru (dále již jen „úprava na míru„) se rozumí vložení a grafické zapracování dodaných podkladů do zboží, které je předmětem objednávky.

Dodáním podkladů (dále již jen „dodání podkladů„) se rozumí předání všech relevantních dokumentů nebo informací, zpravidla vlastního textu či fotografie, kupujícím prodávajícímu, potřebných pro úpravu zboží na míru.

Zasláním náhledu grafického návrhů  (dále již jen „grafický náhled zboží„) se rozumí předání grafického návrhu nebo předvedení návrhu prostřednictvím e-mailu prodávajícím kupujícímu.

Grafický náhled zboží prodávající zasílá chráněný vodoznakem (dále již jen „ochranný vodoznak„), kterým se rozumí průhledný grafický potah sestavený z textu nebo loga s poznámkou o copyrightu vkládaný přes obrázek. Je to z důvodu ochrany proti nedovolenému použití grafického náhledu zboží.

Schválením návrhu – korekturou (dále již jen „schválení návrhu„) se rozumí potvrzení kupujícího, že bezvýhradně souhlasí se vzhledem zboží upraveného na míru v té podobě, v jaké mu byly prodávajícím předloženy ke schválení a v této podobě má zájem o převzetí zboží. Za schválení návrhu je považováno i provedení úhrady kupní ceny ze strany kupujícího bez jeho předchozího písemného potvrzení o schválení návrhu.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. KUPNÍ SMLOUVA

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

K uzavření kupní smlouvy jsou oprávněni výhradně jednotlivci a domácnosti. Služba není určena k nákupu zboží pro podnikatelské účely. Z tohoto důvodu si prodávající vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího, pokud je podle všech okolností zřejmé, že nejde o objednávku pro domácnost nebo jednotlivce.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků (dále jen „kupní cena„). Kupní ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Vlastnosti zboží, kupní cena a dostupnost zboží jsou zpravidla uvedeny přímo u zboží. Pokud některá informace chybí nebo je nejasná, informuje se kupující u prodávajícího na tel. 605 128 917 nebo emailem barbora@nykodymova.com. Neuvedné informace o zboží nelze předpokládat.

Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je umožněno kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout či zcela zrušit objednávku, kde je kupujícím dodán nevhodný, rasistický, pornografický či jinak závadný obsah v rozporu s dobrými mravy.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

V internetovém obchodě www.studyinblue.cz se neuzavírají smlouvy na dobu neurčitou nebo takové, jejímž předmětem je opakované plnění.

UJEDNÁNÍ SLUŽBY ÚPRAVA NA MÍRU

Službou se rozumí úprava elektronické verze produktu prodávajícím dle podkladů dodaných kupujícím a to prostřednictvím e-mailu nebo vepsání do poznámky při objednávce zboží. Druhy služeb, jejich rozsah i postup dodání podkladů je vždy uveden u každého produktu.

Druhy služeb na míru:

– ÚPRAVA TEXTU – prodávající vepíše a graficky zapracuje kupujícím zaslaný vlastní text do jím objednaného zboží. Tato služba je zpravidla již započtena do konečné kupní ceny zboží a jde o jednorázové vepsání textu a následná maximálně jedna korektura dle připomínkování kupujícího před schválením návrhu. Další požadované korektury budou po domluvě účtovány hodinovou sazbou. Momentem schválení návrhu kupujícím je služba naplněna.

– VLOŽENÍ FOTOGRAFIE – prodávající ořízne na potřebnou velikost kupujícím zaslanou fotografii a graficky zapracuje do kupujícím objednaného zboží. Jedná se o jednorázové vložení fotografie a následnou případnou korekturu (zmenšení, zvětšení detailu fotografie a pod.) dle připomínkování kupujícího. Tato služba je zpravidla již započtena do konečné kupní ceny zboží. Výměna fotografie za jinou fotografii na žádost zákazníka bude po domluvě účtována hodinovou sazbou. Momentem schválení návrhu kupujícím je služba naplněna.

Grafický náhled zboží s úpravou na míru prodávající opatří ochranným vodoznakem a zašle e-mailem na elektronickou adresu kupujícího ke schválení návrhu.

Prodávající doporučuje kupujícímu, aby si kontrolně grafickou předlohu vytiskl a tak ověřil, zda zboží splňuje jeho požadavky na celkový vzhled a barvy, které se mohou na monitoru lišit oproti tištěné podobě.

Jestliže kupující souhlasí se vzhledem a obsahem e-mailem zašle písemné schválení návrhu. Kupující schválením návrhu souhlasí s obsahem i vzhledem grafického návrhu a stvrzuje, že nemá námitek. Kupující je tak srozuměn s tím, že na reklamace týkající se grafiky a textu nebude brán zřetel, protože byl náhled v této podobě odsouhlasen.

Pokud s výslednou grafikou není kupující spokojen a není možná žádná další domluva či možnost dohody má kupující právo nezaplatit kupní cenu a požadovat po prodávajícím bezplatné zrušení objednávky. O této skutečnosti informuje prodávajícího, který objednávku kupujícího bezplatně zruší a tímto je zrušena kupní smlouva mezi oběma stranami.

Prodávající si vymezuje možnost odmítnout či zcela zrušit objednávku, kde je kupujícím dodán nevhodný, rasistický, pornografický či jinak závadný obsah v rozporu s dobrými mravy.

Kupující je plně zodpovědný za text a fotografie, které dodá prodávajícímu. Kupující nese plnou zodpovědnost za případná porušení autorských či duševních práv třetích osob, kterých se dopustí v případě, že dodal prodávajícímu texty či fotografie, na jejichž použití neměl práva.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

č. 2028129016/3030, vedený u společnosti Air Bank (dále jen „účet prodávajícího“).

Nebo pomocí platební brány zřízené na e-shopu studyinblue.cz. Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.  

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Při platbě pomocí platební brány po dokončení objednávky budete přesměrováni na

Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy online rozpis ceny k úhradě.  Daňový doklad s přehledem zakoupeného a uhrazeného zboží vystaví prodávající kupujícímu po dodání zboží dle kupní smlouvy a zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající si vymezuje možnost nepřijímat zahraniční platby. V případě, že se zákazník svévolně bez předchozí domluvy s prodávajícím rozhodne objednávku realizovat a provést zahraniční platbu, prodejce je oprávněn kupujícímu objednávku stornovat a platbu vrátit sníženou o případné bankovní poplatky, které kupujícímu budou bankou účtovány.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

– o dodávce zboží formou digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat  na adresu prodávajícího nebo e-mailem. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 13 těchto obchodních podmínek.

V takovémto případě se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.  Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující má možnost odstoupit od smlouvy elektronické verze produktu pouze v případě, že kupujícímu ještě nebylo doručeno zboží (zasláno na elektronickou adresu kupujícího nebo prostřednictvím sekce „Stažení“ v uživatelském účtu) aktivačního klíče nebo odkazu ke stažení. Tímto není dotčeno právo kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného odkazu nebo aktivačního klíče. Při reklamaci se postupuje analogicky jako u reklamace fyzického zboží.

Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo tak závažné změny, které znemožnily plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě anebo v ceně, která byla v kupní smlouvě sjednána. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu veškerá peněžitá plnění, která dosud v rámci kupní smlouvy realizoval.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v kupní ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v kupní ceně je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy v následujících případech, kdy kupujícím dodané podklady budou:

– v rozporu s obchodními zásadami prodávajícího (nevhodný, rasistický, pornografický či jinak závadný obsah v rozporu s dobrými mravy).

– v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob

– kupujícím dodané podklady budou neúplné nebo nepoužitelné

Prodávající poskytne kupujícímu vzorové poučení o právu na odstoupení na jeho žádost.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Platbu za zboží a poštovné zašle kupující na bankovní účet, nebo formou placení brány zřízené na e-shopu studyinblue.cz prodávajícího. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.

Volbu způsobu dodání provádí kupující během objednávání zboží.

Zboží je odesíláno elektronicky, nebo Zásilkovnou. Poštovné a balné je účtováno a uvedeno vždy v kupní smlouvě dle výběru kupujícího.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Nedoručení zásilky – v případě, že zásilka nebude doručena adresátovi (zákazníkovi) z důvodu nezastižení dopravcem, nenalezením cílové adresy či z  jiných důvodů, které jsou způsobeny špatným zadáním ze stany zákazníka a následným vrácení zásilky odesilateli (prodejci) bude v případě opětovného zaslání balíčku na novou adresu účtováno druhé poštovné.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Dodání elektronické verze produktu

Dodáním probíhá prostřednictvím elektronické adresy kupujícího, na který je prodávajícím zaslána elektronická verze produktu, tj. zboží, nebo odkaz ke stažení.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 3 pracovních dní od potvrzení platby, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

Doklady k objednávce, zejména daňový doklad, budou kupujícímu zpřístupněny nejpozději následující pracovní den po přijetí platby, pokud není uvedeno jinak nebo to nevyplývá z podstaty nabízené služby.

Cena doručení je vždy zahrnuta v kupní ceně, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky spojeny s tímto procesem. Způsob dopravy je vždy elektronicky, pokud není uvedeno jinak.

K převzetí a zahájení plnění služby ze strany kupujícího dochází při odeslání zboží na elektronickou adresu kupujícího.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které jsou popsány přímo u zboží anebo si strany ujednaly,

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Prodávající neodpovídá za chyby dodaného zboží schválené kupujícím.

Kupující si je vědom, že v případě vyhotovování elektronické verze produktu s úpravou na míru a provádění korektury prostřednictvím e-mailů může dojit k odchylkám v míchání barev CMYK, v rozměrech či prostorovém umístění objektů z důvodu nepřesné kalibrace monitorů počítačů a tiskáren a odlišné interpretace dat různými webovými prohlížeči. Tyto odchylky nejsou důvodem k reklamaci.

8. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Reklamaci kupující uplatní u prodávajícího na tel. 605 128 917 nebo prostřednictvím e-mailu barbora@nykodymova.com

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

Veškeré zboží na webovém rozhraní obchodu www.studyinblue.cz je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Použití tohoto díla bez souhlasu prodávajícího k jiným účelům, než za účelem osobního použití může být trestním činem.

Kupující bere na vědomí, že i po zaplacení celé kupní ceny zboží zůstávají autorská práva prodávajícího nedotčena a kupující není oprávněn užívat zboží jinak než pro osobní použití, provádět úpravy zboží ani změny v něm.

Zboží může být kupujícím po jeho zakoupení použito pro následující účely:

ZBOŽÍ NAOPAK NESMÍ BÝT POUŽITO PRO:

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Tyto zásady jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále i jen „GDPR“) a další platnou a účinnou legislativou.

Osobním údajem je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb dochází ke zpracování následujících osobních údajů:

případně může docházet ke zpracování těchto osobních údajů:

které mi svěříte sami, a to z následujících právních důvodů a pro naplnění těchto účelů:

Z titulu oprávněného právního zájmu za účelem zajištění funkčnosti webu a komfortu zákazníků při jejich prohlížení používám cookies.

Z titulu oprávněného zájmu za účelem sledování aktivity na webu používám Google Analytics. Tato aplikace zpracovává IP adresu.

Ohledně zpracování z titulu oprávněného zájmu můžete vznést námitku.

Získávání osobních údajů

Vaše údaje získám, pokud navštívíte webové stránky www.studyinblue.cz a:

Doba držení osobních údajů

Nejzazší lhůta, po kterou držím Vaše osobní údaje, je:

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zpracování osobních údajů nepoužívám žádné další zpracovatele. Vaše osobní údaje předávám následujícím subjektům nebo kategoriím subjektů:

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: barbora@nykodymova.com

Cookies

Na webu používám soubory cookie, abych zajistila funkčnost a komfort při vašem prohlížení stránek. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Díky tomu může web zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Vaše další návštěva stránek tak může být jednodušší a komfortnější. Bez souborů cookie by procházení webu bylo mnohem složitější. Používám je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb i k ochraně vašich dat. Jestliže si např. přizpůsobíte tuto webovou stránku, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu vaše specifické nastavení. To například pak zjednoduší zobrazení obsahu nebo usnadní navigaci na webu. Trvalé soubory cookie zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud neskončí jejich platnost.

Soubory cookie můžete odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Další informace týkající se podmínek použití cookies v rámci služeb společnosti Google najdete na Jak Google využívá soubory cookie.

K měření návštěvnosti využívám Google Analytics.

Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů Google Analytics lze nalézt na Zásady ochrany osobních údajů Google.

13.     DORUČOVÁNÍ

Veškerou korespondenci mohou smluvní strany vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeným dopisem na adresu kupujícího resp. prodávajícího.

14.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupeni od smlouvy ke stažení zde:

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Barbora Nykodýmová, Ostašova 514, 284 01 Kutná Hora, adresa elektronické pošty barbora@nykodymova.com, telefon 605 128 917.

Poslední aktualizace: 31. srpna 2021